Grŵp Dydd Gwyl Dewi Saint David's Day Group

Pum prifysgol fwyaf Cymru yn cyfuno eu cryfderau a’u doniau i hybu’r economi wybodaeth yng Nghymru.

Gyda’i gilydd, mae Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe yn cynrychioli dros 70% o’r holl fyfyrwyr yng Nghymru a mwy na 95% o weithgarwch ymchwil y genedl. Mae trosiant y pum prifysgol fawr rhyngddynt yn agos i £1 biliwn, gyda chyfraniad sylweddol o ffynonellau rhyngwladol, felly mae’r pum prifysgol fwyaf yn creu arian sylweddol i Gymru.

“Mae angen i ddatblygiad Cymru gael ei yrru gan arloesedd gwirioneddol. Bydd arloesedd o’r fath yn dod o’r wybodaeth ddofn ac eang a geir yn ein prifysgolion. Rydym eisoes yn cydweithio mewn meysydd fel datblygu cynaliadwy, gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol, polisïau adfer cymdeithasol. Fe wyddom y gall ein staff a’n myfyrwyr, gyda’i gilydd, gynnig cymorth go iawn i fyd busnes, y sector cyhoeddus ac i unigolion. Ein blaenoriaeth gyntaf fydd helpu Cymru i symud allan o’r dirwasgiad presennol a’r tu hwnt i hynny, i greu cymdeithas lewyrchus a arweinir gan wybodaeth ac economi fydd yn golygu bod Cymru ar flaen y gad.

Rydym wedi ymrwymo i’r pum nod canlynol:

  1. Creadigrwydd: Fe ddeuwn o hyd i atebion i anghenion busnesau ac unigolion sy’n gweithio ac sy’n gallu cael effaith yn gyflym.
  2. Ymgynghori: Byddwn yn gweithio gyda byd busnes, y sector gwirfoddol a’r llywodraeth i ganfod gwir flaenoriaethau Cymru.
  3. Buddsoddiad Cyfalaf: Byddwn yn parhau gyda’n rhaglenni buddsoddi cyfalaf uchelgeisiol, gan greu swyddi adeiladu a chefnogi busnesau yng Nghymru trwy ddod o hyd i gyflenwyr yn lleol lle bo’n bosib.
  4. Cydweithredu: Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid busnes ac addysg rhyngwladol i lunio ein gweledigaeth ar gyfer Cymru. Mae gennym nifer helaeth o bobl gyswllt o Efrog Newydd i New South Wales, sy’n cynnig arbenigedd ym mhopeth o Bensaernïaeth i Sŵoleg, a bydd yr arbenigedd hwnnw ar gael i bawb yng Nghymru er lles Cymru.
  5. Consensws: Byddwn yn rhan o ateb Un Gymru, a byddwn yn gweithio gyda’r llywodraeth a phartneriaid eraill i lywio a datblygu polisi economaidd a chymdeithasol.

Mae’r pum Is-ganghellor a’u staff bellach yn gweithio gyda’i gilydd i ganfod meysydd lle gall eu cryfderau cyfunol gael effaith.